Kasutustingimused

OÜ Kerttu’s Boutique veebikeskkonna kasutustingimused

Kasutatavad mõisted
Keskkond – https://www.kerttusboutique.ee ning selle alamdomeenide kaudu kättesaadavad andmed ja dokumendid.
Haldaja – Kerttu’s Boutique OÜ või tema volitatud isik, kes teostab Keskkonna infotehnilist ning administratiivset haldamist.
KASUTAJA – Keskkonda kasutav isik.

Üldsätted.
Keskkonda kasutades nõustub Kasutaja kõikide käesolevate kasutustingimustega.
Keskkonna töökeeleks on eesti keel. Kõik lepingud sõlmitakse eesti keeles.
Keskkonna kasutamine eriotstarbeliste programmidega ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata on keelatud.
Keskkonnas toimub suhtlus Haldaja ning Kasutaja vahel vaid elektroonilisel teel kas Keskkonna siseste teadete teel või Keskkonnast Kasutajale väljastatavate e-postiteadete kaudu.
Haldaja ei kasuta tehnilisi vahendeid Kasutaja poolsete sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks.
Kasutaja vastutab täielikult kogu tema poolt Keskkonda sisestatava informatsiooni tõelevastavuse eest.
Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust.

Autoriõigused
Keskkonnas avaldatud materjalide, välja arvatud Kasutaja poolt sisestatud materjalid, autoriõigused kuuluvad Haldajale.

Isikuandmed
Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse isikuandmeid ainult Kasutaja loal ja ainult Keskkonna ja selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Oma isiku tuvastamiseks esitamisega annab Kasutaja nõusoleku, et:
tema isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse Haldaja infosüsteemis;
tema isikukoodi või registrikoodi alusel tehakse päringuid andmekogudesse, kui see on vajalik osutatava teenuse funktsionaalsuse ja turvalisuse tagamiseks.

Keskkonna kasutamine
Keskkonda on võimalik kasutada erinevate Keskkonnas reklaamitud toodete ostmiseks

Kasutaja õigused ja kohustused
Kasutajal on õigus kasutada Keskkonda kooskõlas Keskkonna kasutustingimustega.
Kasutaja on kohustatud kasutama Keskkonda heas usus, järgides kehtivaid õigusakte ning head tava.
Kasutajal on keelatud Keskkonda sisestada või üles laadida materjale, sealhulgas postitada küsimusi, mis on sündsusetud, solvavad, viha õhutavad, ähvardavad või muul viisil sobimatud.

Haldaja õigused ja kohustused
Haldajal on õigus vastavalt Keskkonna arengule ning seadusandluse muudatustele ühepoolselt muuta kasutustingimusi, samuti kasutatavaid andmeid ja dokumente. Kasutustingimuste, andmete ja/või dokumentide muudatustest teavitab Haldaja Kasutajaid Keskkonna vahendusel.
Kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi, on Haldajal õigus piirata Kasutaja juurdepääsu Keskkonnale, peatada Haldaja poolt määratud ajavahemikuks Kasutaja juurdepääs Keskkonnale või keelata Kasutaja edasine juurdepääs Keskkonnale.
Haldaja ei vastuta Kasutajate poolt Keskkonda sisestatud andmete ja üleslaaditud dokumentide sisu eest. Haldajal on õigus ilma ette hoiatamata eemaldada andmed ja dokumendid, mis ei ole vastavuses käesolevate kasutustingimustega.
Haldaja ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad Keskkonnas Haldaja kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Kasutaja või Haldaja telefoni või Interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös.
Haldaja ei vastuta võimalike Keskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Kasutaja andmeid, välja arvatud andmete edastamine seaduses ettenähtud alustel.